EOZNAMENIA - Všeobecné obchodné podmienky - eoznamenia

Prejsť na obsah
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 
pre kúpne zmluvy uzatvorené v prevádzkarni alebo uzatvorené na diaľku
výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov
diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán


 
v znení Zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník,
Zákona č. 108/2024 o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 
 
PLATNÉ OD 01.07.2024
 
 
1. OZNAČENIE ZMLUVNÝCH STRÁN A POVINNÉ INFORMÁCIE O PREDÁVAJÚCOM:
 
PREDÁVAJÚCI:
 
obchodné meno: Ing. Katarína Pivovarníková, miesto podnikania: 094 34 Hermanovce nad Topľou 24, IČO: 44968051, DIČ: 1076925696, IČ DPH: neplatca DPH,
zapísaná: na ObÚ Vranov n.T., č. OŽP-R/2009/03703-2, č. živn. registra 790-11887,
bankové spojenie: IBAN: SK4509000000000562741783, SWIFT: GIBASKBX
 
Miesto určené na kontakt so zákazníkmi – prevádzkareň: Ing. Katarína Pivovarníková, Grafické štúdio EOZNAMENIA, Slovenská 355 (budova pošty, 1. poschodie), 094 31 Hanušovce nad Topľou,
zodpovedná vedúca: Ing. Katarína Pivovarníková
 
Čas vymedzený pre kontakt so zákazníkmi - otváracie hodiny: PO - PIA 8:00-11:45 hod., 12:15-15:30 hod.
Tel. kontakt - v čase otváracích hodín prevádzkarne: mobil: 0908 982 395
Kontaktná e-mailová adresa: info@eoznamenia.sk, www.eoznamenia.sk
 
 
KUPUJÚCI:

môže byť spotrebiteľ alebo iný obchodník
 
 
2. OZNAČENIE PREDMETU KÚPY
 
Predmetom kúpy sú produkty ponúkané predávajúcim špecifikovaným v  bode 1 tejto zmluvy. Produkty sú ponúkané v prevádzkarni obchodníka v Grafickom štúdiu EOZNAMENIA v Hanušovciach nad Topľou, pod obchodným menom Ing. Katarína Pivovarníková alebo internetovou stránkou www.eoznamenia.sk.
 
Internetová stránka www.eoznamenia.sk slúži na prezentáciu základných ponúkaných produktov a na uľahčenie objednávacieho procesu. Fyzické vzorky niektorých produktov sú dostupné v prevádzkarni grafického štúdia. Všetky produkty  sú vyrábané iba na objednávku a sú individuálne prispôsobované špecifickým požiadavkám objednávateľa.
 
Vzhľadom na jedinečnosť každej objednávky sú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach niektoré body uvedené len všeobecne, pretože sa budú dať bližšie špecifikovať len podľa konkrétnej objednávky. Predmet kúpy je preto presne špecifikovaný v individuálnych dojednaniach, ktoré dostáva kupujúci na odsúhlasenie.
 
 
 
3. VZŤAHY MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI
 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti firmy Ing. Katarína Pivovarníková ako obchodníka na strane jednej a spotrebiteľa (spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania) (ďalej len „spotrebiteľ“) alebo podnikateľa na strane druhej (spotrebiteľ a podnikateľ spoločne ďalej len „kupujúci“).
 
Všetky zmluvné vzťahy medzi obchodníkom na jednej strane a kupujúcim na druhej strane sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je druhou zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") a zákonom č. 108/2024 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Pokiaľ je druhou zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
 
Kupujúci zadaním objednávky sám vo svojom mene a na základe svojej slobodnej vôle prejavuje záujem o výrobu produktov podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a tak vstupuje do predzmluvného vzťahu s predávajúcim, za účelom dať si vypracovať individuálne ďalšie dojednania zmluvy vyplývajúce z jeho individuálnych požiadaviek.
 
Kupujúci si objedná produkt podľa svojich osobitných požiadaviek podľa podmienok upravených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a akceptuje tieto podmienky Zmluvy o kúpe produktov a ďalšie následne dohodnuté dojednania, týkajúce sa priamo jeho individuálnej objednávky, predmetom ktorej je produkt zhotovený podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, produkt vyrobený na mieru alebo produkt určený osobitne pre jedného objednávateľa.
 
Predávajúci prijatú objednávku v momente prijatia považuje za nezáväznú.
 
Na základe objednávky sú pre kupujúceho vypracované a ponúknuté ĎALŠIE INDIVIDUÁLNE DOJEDNANIA ZMLUVY, pri ktorých je už presná špecifikácia podľa individuálnej objednávky (napr. grafický návrh, definícia použitého materiálu, úplná cenová kalkulácia celej objednávky vrátane poštovného, dodacie podmienky - t.j. spôsob platby, spôsob prevzatia hotového produktu a termín dodania) sú na základe objednávky individuálne vypracované a predkladané objednávateľovi na odsúhlasenie.
 
Základný grafický návrh, cenovú kalkuláciu vypracuje a predloží  spolu s ostatnými dojednaniami predávajúci kupujúcemu na vlastné náklady a nevyžaduje za ne od kupujúceho žiadnu úhradu.
 
Kupujúci môže túto pre neho vypracovanú individuálnu ponuku akceptovať, môže požadovať úpravu, resp. môže ponuku odmietnuť.
 
Za dohodu o vlastnostiach, účele a akosti sa pri tejto kúpnej zmluve považuje také plnenie, o ktoré prejavil kupujúci záujem a ktoré sa zhoduje s popisom poskytnutým predávajúcim v akejkoľvek verejne prístupnej alebo individuálne doručenej forme.
 
Ak kupujúci ponuku akceptuje, zmluva sa považuje za uzatvorenú, zmluvné strany vstupujú do vzájomného zmluvného vzťahu, objednávka sa stáva  záväznou a je zaradená do výroby.
 
Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú, že dodržia podmienky individuálnych dojednaní, ktoré si vzájomne odsúhlasili. Predávajúci sa zaväzuje vyrobiť a dodať produkt podľa vzájomných dojednaní a kupujúci sa zaväzuje objednávku prevziať a zaplatiť.
 
 
4. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K CENÁM
 
Ceny za jednotlivé produkty sú uvedené na www.eoznamenia.sk stránke pri špecifikácii produktu alebo dostupné v cenníkoch v prevádzkarni grafického štúdia. Ceny sú konečné, nie sme platiteľmi DPH.
 
4.1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZA OBJEDNÁVATEĽOM VYŽIADANÉ PRÁCE ALEBO MATERIÁL NAVIAC
 
V prípade, ak má kupujúci záujem o práce naviac takého druhu, že pre predávajúceho znamenajú vyššie časové alebo materiálové zaťaženie ako to, s ktorým je rátané v základnej ponuke zverejnenej www.eoznamenia.sk, resp. v katalógu v grafickom štúdiu
 
VZOROVÝ PRÍKLAD č. 1: produkt v dvoch rôznych jazykových mutáciach - to znamená vyššie časové nároky na sadzbu textu.
 
VZOROVÝ PRÍKLAD č. 2: zväčšenie rozmeru objednaného produktu - čo znamená väčšiu spotrebu materiálu.
 
STANOVENIE CENY PRE VZOROVÝ PRÍKLAD č. 1 a č. 2: predávajúci kupujúceho  upozorní na potrebu navýšenia ceny. Zmena ceny sa upravuje v individuálne vypracovanej cenovej kalkulácii, primerane zvýšeným nákladom na výrobu produktu, ale vždy až na základe vzájomnej konzultácie a je platná až po odsúhlasení cenovej kalkulácie spotrebiteľom.
 
4.2. STANOVENIE CENY ZA DVA PODOBNÉ PRODUKTY V JEDNEJ OBJEDNÁVKE:
 
VZOROVÝ PRÍKLAD č. 3: Kupujúci má záujem o výrobu pozvánok k jubileu, pričom ta istá osoba robí 2 akcie. Prvú pozvánku v náklade 10 ks potrebuje na rodinnú oslavu a druhú pozvánku v náklade 20 ks potrebuje na spoločenskú oslavu s pracovným kolektívom. Z textu pozvánok je zrejmé, že akciu usporadúva tá istá osoba, menia sa len termíny, prípadne aj miesta konania akcie. Grafika pozvánok sa nemení (je podľa toho istého vzoru), potrebná je len malá zmena v texte.
 
STANOVENIE CENY PRE VZOROVÝ PRÍKLAD č. 3: Predávajúci si v takomto prípade vyhradzuje nevymožiteľné právo poskytnúť kupujúcemu zvýhodnenú cenu a objednávku neposudzovať ako dva rôzne produkty (v náklade 10 ks a 20 ks), ale ako jeden produkt s cenou podľa cenníka pre 30 ks. V prípade ak sa jedná naozaj len o malé zmeny v texte, resp. je tento produkt v tejto druhej jazykovej mutácii vyrábaný v náklade vyššom ako 50 ks, vyhradzuje si predávajúci nevymožiteľné právo odpustiť kupujúcemu príplatok za prácu naviac - sadzbu druhého textu. Vždy platí, že celkovú cenovú kalkuláciu dostáva spotrebiteľ vopred na odsúhlasenie a zákazka je vyrábaná až po odsúhlasení spotrebiteľom.
 
VZOROVÝ PRÍKLAD č. 4: Kupujúci má záujem o výrobu rovnakých oznámení (podľa toho istého vzoru) pre dve rôzne osoby v náklade 20 ks a 10 ks.
 
STANOVENIE CENY PRE VZOROVÝ PRÍKLAD č. 4: Pretože produkty sú určené pre dve rôzne osoby, predávajúci takúto objednávku oprávnene posudzuje ako dva rôzne produkty s cenami podľa aktuálneho cenníka (1. produkt: 20 ks oznámení, 2. produkt: 10 ks oznámení). V prípade ak budú zasielané poštou v jednej spoločnej zásielke, samozrejme poštovné bude účtované len 1x. Vždy platí že celkovú cenovú kalkuláciu dostáva kupujúci vopred na odsúhlasenie a zákazka je vyrábaná až po odsúhlasení kupujúcim.
 
VZOROVÝ PRÍKLAD č. 5: Kupujúci má záujem o výrobu 2 druhov oznámení podľa toho istého vzoru, pričom 20 ks si želá v slovenskom jazyku a 10 ks si želá v maďarskom jazyku. Z oznámenia je zrejmé, že ho dáva vyrábať tá istá osoba. Obidve oznámenia majú tú grafiku, nie je potrebné meniť grafický návrh, musí sa urobiť ešte naviac nová sadzba celého textu v ďalšom jazyku. Podmienkou je, že kupujúci si dodáva v cudzom jazyku celé znenie textu, pretože obchodník nezabezpečuje preklad textu do iného jazyka. Taktiež kupujúci zabezpečí dôkladnú kontrolu textu v návrhu zaslanom na odsúhlasenie, pretože predávajúci nie je povinný ovládať cudzí jazyk. Kupujúci zároveň prehlasuje, že na seba preberá celú právnu zodpovednosť za znenie textu, ktoré vyžaduje použiť.
 
STANOVENIE CENY PRE VZOROVÝ PRÍKLAD č. 5: Predávajúci takúto objednávku neposudzuje ako dva produkty, ale zákazka je považovaná za jeden produkt, pri ktorom bolo potrebné vykonať ešte prácu naviac a to sadzbu v druhej jazykovej mutácii. V tomto prípade bude cena za oznámenia stanovená podľa cenníka pre 10 + 20 = 30 ks objednaných oznámení za podmienky, že predávajúci je oprávnený si priúčtovať prácu naviac - v tomto prípade jednorázový príplatok za ďalšiu jazykovú mutáciu vo výške + 1,50 € na túto objednávku. V prípade, ak je produkt druhej jazykovej mutácii vyrábaný v náklade vyššom ako 50 ks, vyhradzuje si predávajúci nevymožiteľné právo odpustiť spotrebiteľovi príplatok za prácu naviac - sadzbu druhého textu. Vždy platí že celkovú cenovú kalkuláciu dostáva kupujúci vopred na odsúhlasenie a zákazka je vyrábaná až po odsúhlasení kupujúcim.
 
VZOROVÝ PRÍKLAD č. 6: Kupujúci má záujem o výrobu 2 druhov pozvánok k jubileu na tú istú akciu, ale v dvoch rôznych grafikách. Znenie textu je to isté, je z neho zrejmé, že akciu robí tá istá osoba, ale je potrebné vytvoriť dva rôzne grafické návrhy (podľa dvoch rôznych vzorov). Z prvej grafiky si objednáva 10 ks a z druhej grafiky 20 ks.
 
STANOVENIE CENY PRE VZOROVÝ PRÍKLAD č. 6: Akciu síce robí tá istá osoba, ale potrebné je vypracovať aj tlačiť dva rôzne grafické návrhy. Takáto objednávka je posudzovaná ako objednávka dvoch rôznych produktov s cenami podľa aktuálneho cenníka (1. produkt: 10 ks, 2. produkt: 20 ks). V prípade, ak sú obidva produkty vyrábané v náklade vyššom ako 50 ks z každého produktu, vyhradzuje si predávajúci nevymožiteľne právo odpustiť objednávateľovi príplatok za prácu naviac - sadzbu druhého textu. Vždy platí, že celkovú cenovú kalkuláciu dostáva kupujúci vopred na odsúhlasenie a zákazka je vyrábaná až po odsúhlasení kupujúcim.
 
 
 
5. CELKOVÁ INDIVIDUÁLNA CENA ZA CELÚ OBJEDNÁVKU
 
Celková cena za celú objednávku sa skladá z ceny za jednotlivé objednané produkty a z ceny za poštovné (v prípade zasielania poštou).
 
Cena za poštovné sa stanovuje pre objednávku podľa hodnoty a tiež zvoleného spôsobu dodania a je uvedená v tabuľke na internetovej stránke www.eoznamenia.sk.
 
Cenu za poštovné dostane spotrebiteľ na individuálne odsúhlasenie aj v rámci individuálnych dojednaní.
 
Ak kupujúci nemá žiadne iné mimoriadne požiadavky, ktoré by znamenali prácu naviac, prípadne vyššiu spotrebu materiálu, s akými je kalkulované pri vzorových produktoch, platia ceny uvedené na internetovej stránke www.eoznamenia.sk. Vytvorenie štandardného grafického návrhu k objednanému produktu a vypracovanie individuálnej ponuky je zdarma. Neúčtujeme žiadny príplatok za prípravu výroby.
 
Spolu s grafickým návrhom dostane kupujúci na odsúhlasenie aj kompletnú cenovú ponuku so špecifikáciou objednaných produktov, požadovanými počtami ks, jednotkovú cenu a celkovú cenu pre každý objednaný produkt, v prípade zasielania poštou výšku  poštovného, celkovú konečnú cenu spolu za celú objednávku. V prípade, ak si želá kupujúci zmenu v zaslanom grafickom návrhu, opravený grafický návrh mu je znovu zaslaný na odsúhlasenie. Za zaslanie opraveného grafického návrhu sa neúčtujú žiadne poplatky. Kým kupujúci neschváli celkovú cenu za objednávku a ostatné individuálne dojednania, zmluva nie je uzavretá.
 
 
 
6. ZADANIE OBJEDNÁVKY
 
Kupujúci si sám volí spôsob, akým chce objednávku zadať. Objednávku je možné zrealizovať:
 
-        zaslaním e-mailu s objednávkou
-        telefonicky, v čase otváracích hodín prevádzkarne - grafického štúdia
-        osobne v prevádzkarni - grafickom štúdiu, v čase jeho otváracích hodín.
 
Špecifikáciu objednávaných produktov si určuje sám kupujúci vo svojej objednávke. Pre jednoduchšie objednávanie odporúčame postupovať podľa časti OBJEDNÁVKA na  www.eoznamenia.sk kde sú uvedené body, ktoré by mal objednávateľ vo svojej objednávke uviesť.
 
Zadaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že Všeobecným obchodným podmienkam rozumie a súhlasí s nimi. V prípade akýchkoľvek nejasností ma kupujúci právo kontaktovať predávajúceho za účelom objasnenia nejasností.
 
 
 
7. POTVRDENIE O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY
 
Potvrdenie predávajúceho o prijatí  objednávky od kupujúceho je nutné v prípade objednávania e-mailom. Predávajúci prijatie e-mailu s objednávkou od kupujúceho, potvrdí e-mailom. V prípade, ak vypracovanie grafického návrhu a cenovej kalkulácie bude trvať dlhšie ako do niekoľkých hodín, predávajúci kupujúcemu zároveň oznámi aj približný termín, v ktorom mu bude vypracovaný grafický návrh, cenová kalkulácia, dodacie podmienky a ostatné dojednania.
 
E-mail potvrdzujúci prijatie e-mailovej objednávky nie je zasielaný ako automatická odpoveď systému, ale je to e-mail, ktorý je osobne zasielaný kupujúcemu. Ak kupujúcemu, ktorý posielal objednávku nie je potvrdené prijatie objednávky, objednávku nie je možné považovať za prijatú a je potrebné, aby si kupujúci overil doručenie e-mailu s objednávkou a kontaktoval prevádzkareň predávajúceho - grafické štúdio.
 
V prípade osobného alebo telefonického objednávania sa predávajúci a kupujúci zároveň dohodnú na termíne, v akom bude pre kupujúceho vypracovaný individuálny grafický návrh a cenová kalkulácia, dodacie podmienky a ostatné dojednania na odsúhlasenie.
 
 
 
8. VYPRACOVANIE INDIVIDUÁLNEHO NÁVRHU A OSTATNÝCH DOJEDNANÍ
 
Na základe objednávky predávajúci vypracuje individuálny grafický návrh a vypracuje k nemu cenovú kalkuláciu a navrhne podmienky dodania rešpektujúc požiadavky kupujúceho. V návrhu na odsúhlasenie uvedie individuálnu špecifikáciu objednaných produktov, požadované počty kusov, jednotkovú cenu a konečnú cenu za každý objednaný produkt, aj za celú objednávku, dohodnutý spôsob platby, prípadne aj všetky potrebné údaje k platbe, spôsob prevzatia. V prípade zasielania poštou uvedie zhotoviteľ aj výšku poštovného, úplnú konečnú cenu za celú objednávku aj s poštovným a plánovaný termín podania zásielky na poštu, alebo termín, kedy si kupujúci môže hotové produkty prevziať osobne na adrese prevádzkarne.
 
 
 
9. ODSÚHLASENIE OBJEDNÁVKY – AKCEPTÁCIA INDIVIDUÁLNYCH DOJEDNANÍ
 
Kupujúci môže pre neho vypracovanú individuálnu ponuku akceptovať, môže požadovať úpravu, resp. môže ponuku odmietnuť.
 
Grafický návrh, cenová kalkulácia, vypracovanie a predloženie ostatných dojednaní vypracováva predávajúci na vlastné náklady a nevyžaduje za ne od kupujúceho žiadnu úhradu.
 
Ak kupujúci všetky individuálne dojednania spolu s grafickým návrhom odsúhlasí objednávka sa z nezáväznej mení na záväznú. Kupujúci svojim schválením vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim a zároveň tým potvrdzuje, že objednávku od predávajúceho preberie a zaplatí.
 
Odsúhlasenie kupujúcim je nutné a vykoná sa e-mailom, telefonicky alebo osobne, teda spôsobom, ktorý vyhovuje kupujúcemu.
 
Kupujúci je zodpovedný za kontrolu všetkých textov v zaslanom grafickom návrhu produktu, preto je nutné, aby kupujúci  venoval  kontrole textov veľkú pozornosť. Pri vkladaní, prepisovaní a prácou s textom môže dôjsť k preklepom, ktoré, ak nebudú kupujúcim pri odsúhlasovaní spripomienkované, nemôžu byť dôvodom pre prípadnú neskoršiu reklamáciu.
 
Pri odsúhlasovaní na diaľku je potrebné si uvedomiť, že v prípade, ak monitor počítača alebo dispej zobrazovacieho zariadenia nemá kalibráciu farieb pre tlač, je možné, že spotrebiteľovi a obchodníkovi sa na zobrazovacích zariadeniach nemusia zobrazovať úplne totožné farby (farby závisia od individuálneho nastavenia a nemusia úplne zodpovedať skutočnosti - ten istý obrázok môžete vidieť na každom zobrazovacom zariadení v trochu iných farbách).
 
10. UZATVORENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU - ZARADENIE OBJEDNÁVKY DO VÝROBY
 
Odsúhlasením vypracovaného individuálneho grafického návrhu, cenovej kalkulácie, dodacích podmienok a ostatných individuálnych dojednaní sa považuje Zmluva za uzatvorenú a kupujúci a predávajúci sa dostávajú do zmluvného vzťahu podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a ďalších schválených individuálnych dojednaní. Na základe akceptácie - schválenia návrhu je objednávka zaradená do výroby.
 
 
11. ZÁVÄZNOSŤ OBJEDNÁVKY PRODUKTOV PODĽA INDIVIDUÁLNYCH POŽIADAVIEK –
     POVINNOSŤ KUPUJÚCEHO OBJEDNÁVKU ZAPLATIŤ A PREVZIAŤ
 
Predávajúci vytvára objednaný produkt zo svojho materiálu na svojich zariadeniach a na svoje náklady. Pretože ide o výrobu produktov podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho a takto zhotovené produkty obsahujú grafiky s textom vyhovujúcim iba kupujúcemu, kupujúci sa akceptáciou - schválením zaväzuje, že si objednaný a schválený produkt prevezme a zaplatí plnú cenu podľa schválenej cenovej kalkulácie. Kupujúci potvrdzuje, že je si vedomý toho, že ak zadáva do výroby produkt, ktorý je vyrobený osobitne pre neho a nie je možné ho použiť pre iného zákazníka a preto mu neprislúcha možnosť odstúpiť od zmluvy. Kupujúci si je vedomý toho, že po odsúhlasení individuálnych dojednaní vstupuje s predávajúcim do záväzného vzťahu a tým sa jeho objednávka sa stáva záväznou. Spotrebiteľ sa zaväzuje za svoju objednávku aj riadne zaplatiť a prevziať.
 
 
12. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO
 
Predávajúci sa zaväzuje zhotoviť produkt pre kupujúceho podľa vzájomne dohodnutej špecifikácie, odsúhlasenej ceny v dohodnutom termíne podľa odsúhlasených dodacích podmienok a všetkých ostatných dojednaní. Predávajúci sa zaväzuje, že bude požadovať úhradu len za vzájomné dohodnuté a odsúhlasené práce alebo materiál a vždy len v zmysle individuálnych dojednaní, ktoré musí kupujúci vopred odsúhlasiť. Za objednávku nebudú vyžadované žiadne ďalšie poplatky, o ktorých by kupujúci nebol vopred informovaný a ktoré vopred neodsúhlasil.
 
 
13. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K DODACÍM TERMÍNOM
 
Je snahou predávajúceho, ak sa to dá, vyhovieť požiadavke aj na rýchle vybavenie zákazky. To je však možné vždy len po vzájomnej dohode, na základe aktuálneho stavu zásob materiálu a výrobných kapacít. Na dodací termín má najväčší vplyv aktuálny stav vo výrobe. Ideálne je, ak spotrebiteľ už priamo vo svojej objednávke napíše požadovaný termín dodania. Všeobecne platí, že obchodník sa snaží objednávku, ktorá nevyžaduje časovo náročné práce vyexpedovať do 1-4 pracovných dní po odsúhlasení spotrebiteľom. Zákazky vyžadujúce časovo náročné práce ako napr. vysekávanie, lepenie, viazanie mašličiek a pod. majú dlhší termín expedície a to cca do 4-7 pracovných dní, ktorý sa stanoví na základe aktuálnych možností. V prípade zasielania poštou expedícia zásielky znamená podanie zásielky na pošte. Preto si musí spotrebiteľ uvedomiť, že v prípade zasielania zákaziek poštou je nutné počítať ešte s časom, za ktorý pošta doručí zásielku na zadanú adresu. Je potrebné si uvedomiť, že dĺžku doby, za ktorú bude objednávka vybavená, môže ovplyvniť aj samotný spotrebiteľ tým, že pri objednávke dodá kompletné podklady pre začatie prác na grafickom návrhu (viď. OBJEDNÁVKA) a rýchlo, ale dôkladné odsúhlasí zaslaný grafický návrh. Predĺženie dodacej lehoty môže spôsobiť čakanie na dodávku Vami požadovaného druhu materiálu (papiera, lepenej aplikácie a pod.), prípadne jeho momentálny výpadok na trhu, čo, žiaľ, obchodník nemôže ovplyvniť, ale snažíme sa tomu predísť dostatočným predzásobením materiálom.
 
V období čerpania dovoleniek (obdobie letných dovoleniek, jarných prázdnin, Vianoc, konca a začiatku kalendárneho roka a pod.) je nutné rátať s dlhším dodacím termínom z dôvodu čerpania dovolenky. Možný termín dodania, resp. termín expedície na poštu je vždy spotrebiteľovi oznámený individuálne.  Je možné sa o ňom informovať telefonicky, e-mailom alebo osobne ešte pred zaslaním objednávky.
 
 
14. DODACÍ TERMÍN INDIVIDUÁLNEJ ZÁKAZKY
 
Dodací termín, resp. termín expedície zásielky na poštu je vždy stanovený individuálne, po vzájomnej dohode, na základe požiadaviek kupujúceho a výrobných možností predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje dodať produkty v termíne podľa dohody.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť dodací termín iba v prípade, ak sa vyskytne komplikácia vo výrobe, ktorú objednávateľ sám nemôže ovplyvniť - tzv. vyššia moc (neočakávané havárie vo výrobe, živelná pohroma, práceneschopnosť, nedodanie materiálu potrebného k výrobe iným dodávateľom a pod.). Zmena dodacieho termínu je vždy v takomto prípade bezodkladne prerokovaná s kupujúcim.
 
Ak predávajúci nedodá tovar včas, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ak predávajúci nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej kupujúcim. Kupujúci má tiež právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty ak obchodník odmietol tovar dodať, včasné dodanie bolo mimoriadne dôležité vzhľadom na všetky okolnosti uzavretia zmluvy, alebo spotrebiteľ pred uzavretím kúpnej zmluvy obchodníka oboznámil, že včasné dodanie je mimoriadne dôležité. Obchodník vráti spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy všetko, čo od neho na základe zmluvy dostal.
 
 
 
15. SPÔSOB DODANIA HOTOVÉHO PRODUKTU KUPUJÚCEMU
 
Prevzatie hotových produktov kupujúcim je možné podľa vopred dohodnutých podmienok:
 
- osobne v prevádzkarni v Hanušovciach nad Topľou, Slovenská 355 (budova pošty, 1. poschodie)
- zaslaním zásielky Slovenskej pošty
 
 
 
16. MOŽNOSTI PLATBY
 
Kupujúci si sám volí spôsob, akým chce objednávku zaplatiť.
 
Platbu je možné zrealizovať:
 
-        v hotovosti pri osobnom preberaní v prevádzkarni predávajúceho (na prevádzke nie je možná platba kartou)
-        bezhotovostným prevodom vopred na bankový účet predávajúceho vedený v SLSP
-        dobierkou, t.j. platbou pri preberaní zásielky doručovanej prostredníctvom Slovenskej pošty (platí sa poplatok za dobierku – výška je uvedená pri informáciach o poštovnom na www.eoznamenia.sk)
 
 
 
17. ORGÁN DOZORU
 
Inšpektorát ŠOI pre Prešovský kraj, Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1,
odbor technickej kontroly a ochrany spotrebiteľa, tel.: 051/772 15 97
 
 
 
 
18. ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA
 
Zmluvne strany prehlasujú, že Všeobecným obchodným podmienkam  ako aj všetkým ostatným individuálnym dojednaniam prislúchajúcim k ich objednávke rozumejú, súhlasia s nimi a sú si vedomí, že odsúhlasením Kúpna zmluva okamžite vstupuje do platnosti a kupujúci a predávajúci vstupujú do vzájomného zmluvného vzťahu.
 
Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú, že dodržia podmienky Kúpnej zmluvy a ostatných dodatočných individuálnych dojednaní, ktoré si vzájomne odsúhlasili.
 
Predávajúci je oprávnený Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom sú však pre konkrétnu kúpnu zmluvu platné Všeobecné obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu uzavretia danej kúpnej zmluvy.
 
Súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú:
 
·        DODATOK č. 1 k VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM
PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
 
·       DODATOK č. 2 k VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM
REKLAMAČNÝ PORIADOK

 
·        DODATOK č. 3 k VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 
·        Príloha č. 1 – TLAČIVO
NÁVRH NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU

     
ktoré si vždy v aktuálnom znení kupujúci môže stiahnuť na internetovej stránke predávajúceho www.eoznamenia.sk, v časti INFORMÁCIE.
 
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie) si hradí kupujúci sám. Obchodník kupujúcemu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku nič neúčtuje.
Návrat na obsah