EOZNAMENIA - Alternatívne riešenie sporov - eoznamenia

Prejsť na obsah
Ing. Katarína Pivovarníková, 094 34 Hermanovce nad Topľou 24, IČO: 44968051, DIČ: 1076925696,
IČ DPH: neplatca DPH, zapísaná: na ObÚ Vranov n.T., č. OŽP-R/2009/03703-2, č. živn. registra 790-11887,
Prevádzkareň: Ing. Katarína Pivovarníková, Grafické štúdio EOZNAMENIA, Slovenská 355, 094 31 Hanušovce nad Topľou,
mobil: 0908 982 395, e-mail: info@eoznamenia.sk, www.eoznamenia.sk
DODATOK č. 3 k VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE
spotrebiteľských sporov
Na základe  zákona č. 391/2015 Z. z. v aktuálnom znení o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné dosiahnúť zmierlivé riešenie, resp. dohodu medzi spotrebiteľom  a obchodníkom  o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.
Poplatok za začatia alternatívneho riešenia sporov: alternatívne riešenie sporov je bezodplatné
Záväznosť a právne účinky výsledku alternatívneho riešenia sporu: uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.
PRAVIDLÁ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU: dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.
Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory: v ktorých si právo uplatňuje obchodník voči spotrebiteľovi.
Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s obchodníkom, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými objednávateľmi a zhotoviteľom na území SR.
•       Spotrebiteľ má právo podať obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že obchodník porušil iné práva spotrebiteľa.
•       Obchodník informuje spotrebiteľa na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník odpovedal zamietavo na žiadosť.
•       Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
•       Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
•       Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.
•       K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Ak ide o spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, spotrebiteľ môže už v návrhu uviesť svoj súhlas so zabezpečením vyjadrenia odborne spôsobilej osoby.
•       Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice, ak pravidlá alternatívneho riešenia sporov subjektu alternatívneho riešenia sporov neustanovujú inak. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť  formulár, ktorého vzor je dostupný na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.
Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva objednávateľa, vydá subjekt objednávateľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť objednávateľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov: je uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk.

Názov subjektu: Slovenská obchodná inšpekcia
Sídlo subjektu: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27
IČO: 17 33 19 27
Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk
Telefonické číslo: +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41 Fax: +421 (0)2/53 41 49 96
Formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu: na stiahnutie TU.
Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Návrat na obsah