EOZNAMENIA - Reklamačné podmienky - eoznamenia

Prejsť na obsah
REKLAMAČNÝ PORIADOK
je súčasťou všeobecných obchodných podmienok. Uvádzame z neho:

OZNAČENIE ZMLUVNÝCH STRÁN:

Zhotoviteľ diela podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, produktu vyrobeného na mieru alebo produktu určeného osobitne pre jedného objednávateľa, (ďalej len „zhotoviteľ):
obchodné meno: Ing. Katarína Pivovarníková, miesto podnikania: 094 34 Hermanovce nad Topľou 24, IČO: 44968051, DIČ: 1076925696, zapísaná: na ObÚ Vranov n.T., č. OŽP-R/2009/03703-2, č. živn. registra 790-11887, bankové spojenie: IBAN: SK4509000000000562741783, SWIFT: GIBASKBX
Miesto určené na kontakt so zákazníkmi – prevádzkareň: Grafické štúdio, Slovenská 355 (budova pošty, 1. poschodie), 094 31 Hanušovce nad Topľou, zodpovedná vedúca: Ing. Katarína Pivovarníková
Čas vymedzený pre kontakt so zákazníkmi - otváracie hodiny: PO - PIA 8:00-11:45 hod., 12:15-15:30 hod.
Tel. kontakt - v čase otváracích hodín prevádzkarne: mobil: 0908 982 395
Kontaktná e-mailová adresa:
info@eoznamenia.sk, www.eoznamenia.sk (ďalej len „zhotoviteľ“)
a
objednávateľ, ktorým je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná výrobu (ďalej  len „objednávateľ“)
produktu podľa osobitných požiadaviek objednávateľa (ďalej len „produkt“)
podľa podmienok upravených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a ktorá akceptuje tento návrh Zmluvy o dielo a ďalšie následne individuálne vzájomné dojednania, týkajúce sa priamo jeho  individuálnej objednávky, predmetom ktorej je produkt zhotovený podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, produkt vyrobený na mieru alebo produkt určený osobitne pre jedného objednávateľa. Zmluva sa uzatvára osobne v prevádzkarni alebo na diaľku výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán (ďalej len "Zmluva").

1.
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ je povinný kvalitne a dôkladne skontrolovať grafický návrh, ktorý dostane na odsúhlasenie a je za dané odsúhlasenie zodpovedný.
Pri preberaní už hotovej objednávky je zákazník povinný si ju prezrieť a skontrolovať kvalitu dodaných produktov. V prípade výskytu akéhokoľvek poškodenia alebo vady na dodanom produkte, neúplnej dodávke alebo inej nespokojnosti s dodaným produktom je potrebné bezodkladné skontaktovať zhotoviteľa produktu. V rámci reklamačného konania objednávateľ povinný pravdivo informovať o vadách (omeškanie so spracovaním zákazky, zámena zákazky, nesprávne množstvo, nesprávna výroba, strata zákazky príp. iná vada).

2.
ZÁRUČNÁ DOBA

Vybavovanie reklamácií sa riadi Reklamačným poriadkom podľa platných zákonov SR. Záručná doba je u všetkých produktov 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia produktu objednávateľom. Zákazník je povinný oznámiť vadu, ktorú zistil bez zbytočného odkladu po tom, ako mal možnosť prezrieť si dodaný produkt.
Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania skutočnosti, že sa  vyskytla v záručnej dobe. Túto skutočnosť je potrebné preukázať bločikom z registračnej pokladne alebo faktúrou (v závislosti od spôsobu platby).

3.
PREDMET REKLAMÁCIE

Ak dodaný produkt vykazuje vady, objednávateľ má právo uplatniť reklamáciu. Vybavovanie reklamácie prebieha podľa platných zákonov SR. Reklamovať je možné iba produkt, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil zhotoviteľ výrobku. Predmetom reklamácie môže byť neúplné dodanie produktov podľa objednávky, pokiaľ zhotoviteľ  o daných skutočnostiach vopred objednávateľa neinformoval.
V prípade dodania produktu  v rozpore so Zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu zhotoviteľ bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal objednaný produkt v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve, a to podľa požiadavky objednávateľa buď výmenou produktu alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, objednávajúci má právo požadovať zľavu z ceny alebo od Zmluvy odstúpiť.
V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba, pre ktorú nemôže byť produkt riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne a je možné túto chybu odstrániť, objednávateľ má právo na jeho bezplatnú opravu alebo výmenu. V prípade chyby, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť produkt riadne používaný, má objednávateľ právo na výmenu produktu alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má objednávateľ i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné chyby, produkt  však nemôže byť riadne používaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa chyby alebo z dôvodu väčšieho počtu chýb na produkte.

4.
REKLAMÁCIE TÝKAJÚCE SA PREPRAVY

Ak objednávateľ zistí pri preberaní zásielky od prepravcu, že balenie, v ktorom je zásielka  zabalená nie je v poriadku a je poškodená, je povinný vyhotoviť záznam o poškodení priamo u prepravcu.

5.
ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE

Predmetom reklamácie nemôžu byť chyby, ktoré zákazník sám odsúhlasil v grafickom návrhu.
Záruka sa nevzťahuje najmä na chyby tovaru, ktoré vzniknú zavinením objednávateľa, a ak vznikla vada alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym používaním alebo iným nesprávnym konaním objednávateľa  a ak chyba vznikla bežným opotrebením.  Záruka sa nevzťahuje ani na mechanické poškodenie produktov zákazníkom, používanie produktov v nevhodných podmienkach.
Životnosť produktu si nemožno zamieňať so záručnou dobou. Nesprávnym používaním produktu sa táto doba rapídne znižuje. Nadmerné opotrebenie taktiež nie je možné uplatniť ako závadu, a to v súvislosti s faktom, že opotrebenie je taktiež prirodzená vlastnosť výrobku.

6.
POSTUP VYBAVOVANIA REKLAMÁCIE

Reklamáciu uplatňuje objednávateľ priamo u zhotoviteľa.
Formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu – viď. príloha č. 1.
Zhotoviteľ  akceptuje podanie reklamácie:
·        osobne v prevádzkarni zhotoviteľa diela  – na adrese: Grafické štúdio, Ing. Katarína Pivovarníková, Slovenská 355 (budova pošty), 094 31 Hanušovce nad Topľou, v čase otváracích hodín prevádzkarne (pondelok až piatok 8:00 – 11:45 hod., 12:15 – 15:30 hod.)
·        telefonicky (na tel. čísle 0908 982 395 v čase otváracích hodín prevádzkarne – pondelok až piatok 8:00 – 11:45 hod, 12:15 – 15:30 hod.),
·        e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: info@eoznamenia.sk
·        písomne na adrese: Grafické štúdio, Ing. Katarína Pivovarníková, Slovenská 355, 094 31 Hanušovce nad Topľou.
Snahou je vyriešiť reklamáciu čo najskôr. Zodpovedná vedúca prevádzkarne zhotoviteľa si overí podklady k zákazke a podklady z výroby a rozhodne o reklamácii v čo najkratšom možnom čase. Následne kontaktuje zákazníka a vzájomne sa dohodnú na ďalšom postupe. Zo strany zhotoviteľa produktu bude objednávateľovi  navrhnuté najrýchlejšie možné riešenie.  V prípade, že objednávateľ nebude spokojný s navrhovaným riešením, doporučujeme reklamáciu podať písomne. V prípade, že nie je možné odstránenie vady už po osobnom, telefonickom alebo e-mailovom oznámení, reklamovaný produkt musí byť odoslaný zhotoviteľovi na posúdenie. V odôvodnených prípadoch, ak nie je možné okamžite rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie zhotoviteľ je povinný rozhodnúť do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

7.
TERMÍN NA VYBAVENIE REKLAMÁCIE ZHOTOVITEĽOM

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Zhotoviteľ informuje objednávateľa o spôsobe vyriešenia jeho reklamácie.

8.
SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

Pokiaľ bola reklamácia uznaná, objednávateľ má právo na bezplatnú výrobu novej objednávky,
pričom prepravné náklady spojené s doručením nesie dodávateľ, prípadne môže pôvodnú objednávku stornovať a budú mu vrátené finančné prostriedky v plnej výške.
Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
·        odovzdaním opraveného produktu
·        výmenou produktu
·        vrátením zaplatenej sumy
·        vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu
·        odôvodneným zamietnutím reklamácie produktu.
O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania a e-mailom alebo Slovenskou poštou mu bude doručený reklamačný protokol.

9.
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Na základe  zákona č. 391/2015 Z. z. v aktuálnom znení o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné dosiahnúť zmierlivé riešenie, resp. dohodu medzi objednávateľom  a zhotoviteľom  o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.
Názov subjektu:  Slovenská obchodná inšpekcia, sídlo subjektu:  Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27
IČO:  17331927, Dátum zápisu do zoznamu: 01.02.2016, Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát  Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk. Telefonické číslo:  +421 2 582 72 123, Fax: +421 2 534 14 996.
Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4 zákona: ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa  doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal, ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €, ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné, ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
Poplatok za začatia alternatívneho riešenia sporov: alternatívne riešenie sporov je bezodplatné
Právne predpisy, podľa ktorých postupuje pri riešení sporov : zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom  znení, relevantné ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv a ďalších.
Záväznosť a právne účinky výsledku alternatívneho riešenia sporu: uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.
PRAVIDLÁ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU: dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.
Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory: v ktorých si právo uplatňuje zhotoviteľ voči objednávateľovi.
Objednávateľ  bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu so zhotoviteľom, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými objednávateľmi a zhotoviteľom na území SR.
Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.
Ak objednávateľ nebude spokojný so spôsobom, ako zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany zhotoviteľa.
Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva objednávateľa, vydá subjekt objednávateľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť objednávateľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov: je uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk.
Formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu – viď. príloha č. 2.
Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Príloha č. 2
NÁVRH NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU:
Príloha č. 1
REKLAMAČNÝ LIST
Návrat na obsah